top of page

פרויקט אגמון הפארק, שכונת אגמים, אשקלון

יזם: אתגר נדל"ן

בניין אחד 32 יח"ד, 8 קומות ו-50 יח"ד נוספות בשלושה בניינים.

עיצוב חזיתות בשיטת הדגשת מישורים

צמצום היקפי חניה והגדלת שטחי הגינות

דירה פינתית מוארת - סלון עם שני כיווני אוויר

מתן מענה לדרישות התב"ע למבנים פינתיים ומלווי רחוב

אתגרים ויעדים תכנוניים:

- מענה לדרישות התב"ע למתן התייחסות בבינוי לפינות המגרש בפינה עגולה בכך שתכננו דירה פינתית שבה סלון עם שני כיווני אוויר וללא קיר עגול

- טיפוסי הדירות השונים חוזרים על עצמם, הן בבניין הגבוה עם 4 דירות בקומה, והן בבניינים הנמוכים יותר עם 3 דירות בקומה. תכנון זה בא לפשט את הפרויקט ולקצר את תקופת השיווק שלו על ידי החברה היזמית בפרויקט שהיתה קבוצת רכישה.

- הפניית רוב הדירות לכיוון הנוף (פארק עם אגם בדרומה של השכונה) עם מקסימום כיווני אוויר.

- ברמת הבינוי- עבודה מול העירייה שתאפשר בנייתן של 50 יח"ד במגרש הגדול ב 3 בניינים ולא 4 בניינים לפי נספח הבינוי. כך הושג חתכון בגרעין נוסף ובנייה של מבנה רביעי נוסף על כל המשמעויות הכספיות בכך.

- ברת הבינוי - הקטנת שטח החניה והשארת שטח גינון משותף נרחב במקום שבו תוכננה חניה מלכתחילה.

bottom of page