top of page

בעל הנס 11, רמת גן

תמ"א 38 2 - הריסה ובנייה

בניין מגורים 9 קומות, סה"כ 21 דירות

מטרות תכנוניות:

מבנה בעל מספר קומות טיפוסיות, ומספר דירות משתנה בכל קומה. כאשר העושר התמהילי אינו ניכר בחזיתות המסודרות והעקביות. העיצוב מקרין סדר ושקט ויזואלי.

תכנון מרתפי חניה הינו אופטימלי וכולל צמצום משמעותי בשטח רצפת מאגרי מים וחדרי משאבות על ידי בנייתם לכל גובה המרתף ומתחת לרמפה.

bottom of page