top of page

 

בחלק הצפוני מבננים בני 4 יח"ד למבנה.

המבנה בעל 4 יח"ד נותן פרטיות מקסימלית לבעלי הדירות בכך שהסלון של היחידות בקרקע לא ממוקמים באותו כיוון של הסלון בקומות העליונות.

בחלק הצפוני, מבננים בני 6 יח"ד. 

שכונת הפרדס בגדרה-

מתחם מגורים 67 יח"ד ב 15 בניינים

היזם: האחים ישראל בע"מ

bottom of page