top of page

מבני מגורים בפסגת שכונת מורשת במודיעין

היזם: חברת טעמן נדל"ן

פרויקט מחיר למשתכן (70% מסך הדירות, 30% בשיווק חופשי)

מגרש 123 בשכונת מורשת במודיעין, 94 יח"ד בשני בניינים. 47 יחידות דיור בכל בניין. 3.5 מפלסי חניה חצי חפורים עם חניות, מחסנים וחדשים טכניים. 

אתגרים ויעדים תכנוניים:

1. שטח המגרש קטן מ 3 דונם עבוד 94 יחידות דיור (צפיפות של 32 יח"ד לדונם), מגרש מעוגל שעומקו לא מספיק לתכנון יעיל של מרתפי חניה. חזית המגרש לרחוב עירוני מתעגל בשיפוע חד לכיוון מערב, חזית אחורית של המגרש לכיוון שצ"פ המוגבה ב 3 מ' בחלק הגבוה של הרחוב וב 9 מ' בחלק הנמוך של הרחוב. ניצול הפרשי הגובה לתכנון של 3.5 מפלסי שירות חצי חפורים לחניה ומחסנים. מתן אוורור טבעי לכיוון הרחוב. ניצול שיפוע הרחוב ומתן 3 כניסות לכלי רכב כך שאין צורך ברמפה פנימית בין המפלסים ובכך חוסכים המון שטח של חפירה.

החניונים הינם במפלסים אחידים (לא חניון בורג) התואמים למפלסים בגרעינים כך שהם נגישים לחלוטין ללא צורך במדרגות ורמפות להולכי הרגל.

2. מתן מענה לדרישת החברה היזמית למקסום המטרים בדירות למכירה חופשית. 30% מהדירות בפרויקט המיועדות למכירה חופשית מכילות 51% מהשטח העיקרי בתב"ע.

3. הפניית דירות היזם לכיוון הנוף עם מקסימום כיווני אוויר. אופציה עתידית בדירות היזם לחלוקה שונה וגמישה על פי הצרכים המשתנים.

bottom of page