top of page

אמסילי ביבנה - שכונת נאות שמיר, יבנה

חברת אמסילי = פרויקט מחיר למשתכן בשכונת נאות שמיר, יבנה. 

4 בנייני מגורים בני 20-22 דירות כל אחד. סה"כ 86 יחידות דיור.

מטרות יזמיות:

1. הגעה לטיפוס בניין אחד בארבע במגרשים שונים עם הבדל ניכר בקווי בניין.

2. תמהיל דירות מגוון, שימוש רב בנסיגות לצורך קבלת מרפסות

3. גרעין בשטח מינמלי

4. תכנון הקומות תוך מחשבה מראש על שטח מעטפת מינימלי בחזיתות

5. שמירה על תכנון מרתף חניה בשטח מצומצם ככל הניתן - ללא מחסנים פרטיים שהועלו למפלס קומה ראשונה

לאתר החברה

bottom of page