top of page

 

תכנון בשני שלבים:

שלב ראשון - תכנון "קופסא" המכילה קומת מסחר גבוהה וקומת משרדים לפי הזכויות בתב"ע. 

שלב שני - הכנת תב"ע לתוספת שטחים והוצאת היתר כאשר העיצוב החיצוני לא השתנה והיתההיכולת להתחיל בבניינת הבניין ללא קשר לקידום התב"ע.

מרכז מסחרי "שער העיר" לוד

4,000 מ"ר בראייה שיווקית לנכס מניב.

היזם: גד שיר בע"מ

bottom of page