top of page

מבנה תעשייה רח' העצמאות, מודיעין

היזם: ספץ תעשיות ושון נכסים

 

העדפת היזמים להתחיל בבניית הפרויקט רק לאחר מציאת עוגן שיאכלס את מרבת שטחו הכתיבה את צורת תכנון מוטה שיווק.

שטח מגרש קטן הגדיר סוג חברות וגופים שיכולים לאכלסו, קירבה מיידית למסחר פעיל קיים הובילה להחלטה להקצות כ 20% משטח הקרקע בצד הפונה לרחוב לשימושים בעלי אופי מסחרי. חשיבה גם ברמת הקונסטרוקציה של אפשרות מקסימלית של חלוקות כמעט בלתי מוגבלות כדי לאפשר את החופש השיווקי.

השקעה רבה בעיצוב החזית הקצרה של המבנה הפונה לרחוב הראשי. שימוש בשפה אדריכלית הלקוחה ממבני משרדים ומסחר עירוניים עכשוויים.

התכנון הגמיש הוכיח את עצמו וכדי להוריד עלויות בנייה עודכנה חזית הרחוב, ושינינו את חומרי הגמר שלה.

עיצוב כמנוע שיווקי

bottom of page